Historik

Namnet Stora Mossen kommer efter den mosse som sträckte sig över det nuvarande koloniområdet och idrottsplatsen. Området tillhörde sedan 1600-talet Ulvsunda slott. Runt 1780 anlades Stora Mossens gård och mangårdsbyggnaden, som låg på platsen för nuvarande Bromma gymnasium. Gården revs så sent som 1936. 1904 såldes hela området till Stockholm stad och 1914-15 anlades Koloniträdgårdsföreningen Stora Mossen med 250 kolonilotter. Först på 1920-talet styckades den övriga marken upp till småhustomter, Stora Mossens Idrottsplats (1934) och Bromma gymnasium (1937), som ritades av Stockholms stora skolhusarkitekt Paul Hedqvist (som även ritat Per Albin-radhusen på Ålstensgatan) i klassisk funkisstil. Även utformningen av idrottsplatsen gick i den då moderna funkionalistiska andan. Idrottsplatsen hade förutom de vanliga banorna och bollplanerna även en skidhoppsbacke. Resterna av denna kan man återfinna i den populära pulkabacken i Skidbacksskogen bortom kolonilotterna.

I mitten av 1990-talet ingick stadens myndigheter och företagen AB Borätt AB och Viktor Hansson AB i ett samverkansavtal, där företagen förband sig att medverka till en upprustning av Stora Mossens Idrottsplats mot att de fick bebygga en del av området med bostäder. De utlovades också befrielse från tomträttsavgäld i 20 år. I mars 1996 begärde Gatu- och Fastighetskontoret tillsammans med Idrottsförvaltningen en ny detaljplan för Stora Mossen. Det ursprungliga förslaget från 1997 innefattade en stor sport(golf)hall alldeles intill ishallen, dvs. där nuvarande parkeringsplats ligger, samt cirka 100 lägenheter i en- och flerfamiljshus där nuvarande hus finns. Dessutom föreslogs ett sextiotal seniorlägenheter vid Mossvägen och på andra sidan Västerled mot Västerledshöjden. Bostadshusen skulle gå i gammal stil, vilket betydde en arkitektur snarlik den som vi kan se utefter Västerled. Det blev livliga protester från de kringboende framförallt mot bebyggelsen vid Mossvägen och mot att idrottsverksamheten i realiteten skulle exkludera friidrotten.

Stadsbyggnadskontoret bearbetade planerna. Mossvägen uteslöts från bebyggelse, likaså Västerled mot Västerledshöjden. I januari 1999 var golfhallen omritad och placerad vid sluttningen åt Mossvägen och Bromma Gymnasium. Den hade nu fått en storlek som kunde mäta sig med Alvikshallen! Bostadshusen glesades ut och började likna det som vi ser nu – en arkitektur som fått inspiration av 30-talet och Bromma Gymnasium och trädgårdsstadens häckavgränsade tomter. Det blev återigen protester, nu mot golfhallen. Men många Västerledsbor, som tidigare uppfattade Stora Mossen som en skamfläck i Bromma, välkomnade upprustningen.

Då den slutgiltiga detaljplanen och genomförandeplan presenterades den 6 mars 2000 fanns golfhallen inte längre med och därefter löpte ärendet sin gilla gång. I juni respektive november 2000 antogs detaljplanen i Stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige, men besluten överklagades. Alldeles innan sommaren 2001 var överklagandena avvisade och markarbetena påbörjades i september 2001. Arbetena fördröjdes emellertid avsevärt av att marksanering och pålning måste ske i större omfattning än planerat, men i juni 2003 kunde äntligen de första medlemmarna flytta in i Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 1!

Föreningen
Föreningen förvärvade 2003-02-19 tomträtterna till fastigheterna Tvättstugan 5 och 6 i Stockholms kommun. Föreningens fastighet består av 8 flerbostadshus, varav två med källare i 3 – 4 våningar med totalt 59 bostadsrätter. Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2003-01-03.

Samfälligheten
I området finns en samfällighetsförening bestående av Brf Stora Mossen 1, Brf Stora Mossen 2 (de högre husen) och Brf Stora Mossen 4 (villorna). Samfällighetsföreningen ansvarar för värme, vatten, sophämtning samt skötsel av vägar och gemensamma markområden.