!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. Föreningens medlemmar, dvs de boende, äger och förvaltar tillsammans bostadsrättsföreningens mark och byggnader. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningens medlemmar som betalar en årsavgift (hos oss en månadsavgift). Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten, dvs. nyttjanderätt, men du äger egentligen inte din lägenhet. I nyttjanderätten ingår dock skyldigheter så som ansvar för inre underhåll av den upplåtna lägenheten och eventuell mark som upplåtits tillsammans med lägenheten.

Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar, men även i Bostadsrättslagen. Bostadsrättslagen reglerar dels frågor som rör nyttjanderätten mellan medlemmarna och bostadsrättsföreningen, dels föreningsrättsliga frågor. Bostadsrättsföreningens stadgar ger ramarna i frågor som bland annat rör skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att du accepterar föreningens stadgar och åtar dig att följa dem.

Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen genom årsredovisningen. Du har även möjlighet att påverka ditt boende genom att delta i föreningsstämman. Föreningsstämma, även kallad årsmöte, hålls en gång per år och är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Som medlem kan du lämna motioner till årsstämman. Dessa ska, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade till styrelsen i god tid innan årsstämman. Stämman väljer styrelse, revisorer samt valberedning. Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen, kontakta i så fall valberedningen. Styrelsen uppdrag är att sköta det löpande arbetet inom föreningen så som teknisk drift, ekonomisk förvaltning samt fastställa årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader.

Utskriftvänlig version